Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Het hoofddoel van de websites beheerd door de NV European Directory Assistance (EDA) is het opzoeken en raadplegen van een databestand met publieke informatie over bedrijven, personen, straten, telefoon- en faxnummers, alsook een professionele rangschikking van ondernemingen en natuurlijke personen werkzaam in België, als zelfstandige of niet.

Het verwijderen en alle gebruik niet conform aan de aard van deze gegevens is uitdrukkelijk verboden. De personen die een geheim telefoonnummer hebben aangevraagd, worden niet opgenomen in het databestand beheerd door EDA. Ook de gegevens van personen die uitdrukkelijk aangevraagd hebben uit het databestand verwijderd te worden, zijn niet weergegeven.

De commercialisering van de inhoud van de site, via verkoop, verhuur, verdeling of enige andere vorm van ter beschikkingstelling aan derden, en dat voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, evenals, in het algemeen, enig ander niet strikt intern gebruik ter ondersteuning van de activiteiten van de rechtmatige eigenaar (bijvoorbeeld: om opgezochte personen of bedrijven te contacteren, om de eigen facturatie te verzorgen, om naar klanten mailings of andere documenten of pakjes te versturen) zijn uitdrukkelijk verboden. Bovendien is het kopiëren of verveelvoudigen van de inhoud van de site strikt verboden.

EDA en alle gegevensleveranciers zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van verstrekte informatie en publieke gegevens, tenzij de gebruiker een zware fout of kwade trouw in rechtstreeks oorzakelijk verband met de geleden schade kan aantonen.

In geval van vergissing of lacune, is EDA er enkel toe verplicht de nodige maatregelen te treffen om er zo goed als aan te verhelpen bij de volgende uitgave. Verder is EDA geen enkele rechtzetting schuldig en niet aansprakelijk.

In geval van aansprakelijkheid van EDA en/of de verdelers, kunnen zij enkel verplicht worden de aankoopprijs te vergoeden die de internet-gebruiker betaald heeft voor de informatie op de websites van EDA.

In geval van gerechtelijke twist zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Dit bestand maakt deel uit van een verklaring door de EDA voor de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder de naam "The Loocle Database".

De websites van EDA, zoals www.de1212.be, www.le1313.be en www.1414.be, zijn gemaakt op basis van gegevens van de abonnees die EDA gekregen heeft van de verschillende telefoonoperators. EDA beweert dat de hieronder vermelde telefoonoperators er mee akkoord gaan dat de gegevens van hun abonnees op de internet-site www.de1212.be, vermeld worden.

Een ieder die zijn identiteit kan bewijzen heeft recht op inzage van de gegevens met betrekking tot zijn persoon opgenomen in deze website en kan eveneens de (kostenloze) rechtzetting aanvragen van elk foutief individueel persoonsgegeven.

In geval van een aanvraag tot wijziging van de gegevens van een abonnee voor een als "particulier" geregistreerde telefoon vraagt EDA deze gegevens bij de telefoonoperators op en publiceert ze. Indien een abonnee die als particulier geregistreerd is de gepubliceerde gegevens wil wijzigen dan verzoeken wij hem rechtstreeks contact op te nemen met zijn telefoonoperator. De telefoonoperator deelt ons dan de gecorrigeerde gegevens mee na de desbetreffende update.

Op dezelfde manier kan een ieder die zijn identiteit kan staven de verwijdering aanvragen van die gegevens die betrekking hebben op zijn persoon. Teneinde er zeker van te zijn dat de vragen wel degelijk uitgaan van de betrokkenen, zullen die aanvragen geformuleerd worden als volgt:

  • Het verwijderen van een inschrijving uit dit gegevensbestand kan gebeuren via een e-mail aan [email protected]. Het e-mail adres moet tenminste de naam en/of voornaam van de persoon bevatten die zijn of haar verwijdering aanvraagt (geen anonieme e-mail);
  • De aanvraag tot verwijdering kan ook per fax geformuleerd worden, op het volgende faxnummer: + 32 2 403 07 47. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een copie van een document dat de identiteit van de persoon die de verwijdering aanvraagt rechtvaardigt;
  • De aanvraag tot verwijdering kan ook per gewoon schrijven gebeuren, gericht aan de EDA, de uitgever van het gegevensbestand, vergezeld van een kopij van een geldig identiteitsbewijs. De aanvragen afkomstig van rechtspersonen moeten daarenboven vergezeld zijn van een bewijs dat de rechtspersoon gemachtigd is de natuurlijke persoon te vertegenwoordigen bij deze vragen.

Om te vermijden dat deze gegevens zich niet in de door de telefoonoperators geleverde updates bevinden moet de abonnee, die wenst dat zijn gegevens definitief uit de gids verwijderd worden, eveneens een aanvraag doen bij zijn eigen telefoonoperator (Belgacom, Base, BT, Mobistar, etc...).
De databankverantwoordelijke staat er uitdrukkelijk borg voor dat alle gegevens waarvoor verwijdering aangevraagd wordt, vernietigd of teruggestuurd zullen worden.

De gebruiker van de websites van EDA  wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.