Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Het hoofddoel van de websites beheerd door de nv European Directory Assistance (EDA) met maatschappelijke zetel te Kraainemlaan 33, B-1950 Kraainem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0860 554 702, is het opzoeken en raadplegen van een databestand met publieke informatie over bedrijven, personen, straten, telefoon- en faxnummers, alsook een professionele rangschikking van ondernemingen en natuurlijke personen werkzaam in België, als zelfstandige of niet.

Het verwijderen en alle gebruik niet conform aan de aard van deze gegevens is uitdrukkelijk verboden. De personen die een geheim telefoonnummer hebben aangevraagd, worden niet opgenomen in het databestand beheerd door EDA. Ook de gegevens van personen die uitdrukkelijk aangevraagd hebben uit het databestand verwijderd te worden, zijn niet weergegeven.

De commercialisering van de inhoud van de site, via verkoop, verhuur, verdeling of enige andere vorm van ter beschikkingstelling aan derden, en dat voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, evenals, in het algemeen, enig ander niet strikt intern gebruik ter ondersteuning van de activiteiten van de rechtmatige eigenaar (bijvoorbeeld: om opgezochte personen of bedrijven te contacteren, om de eigen facturatie te verzorgen, om naar klanten mailings of andere documenten of pakjes te versturen) zijn uitdrukkelijk verboden. Bovendien is het kopiëren of verveelvoudigen van de inhoud van de site strikt verboden.

EDA en alle gegevensleveranciers zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van verstrekte informatie en publieke gegevens, tenzij de gebruiker een zware fout of kwade trouw in rechtstreeks oorzakelijk verband met de geleden schade kan aantonen.

In geval van vergissing of lacune, is EDA er enkel toe verplicht de nodige maatregelen te treffen om er zo goed als aan te verhelpen bij de volgende uitgave. Verder is EDA geen enkele rechtzetting schuldig en niet aansprakelijk.

In geval van aansprakelijkheid van EDA en/of de verdelers, kunnen zij enkel verplicht worden de aankoopprijs te vergoeden die de internet-gebruiker betaald heeft voor de informatie op de websites van EDA.

In geval van gerechtelijke twist zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Dit bestand maakte deel uit van een verklaring door de EDA voor de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onder de naam 'The Loocle Database'.

De online telefoongidsen van EDA, zoals www.de1212.be, www.le1313.be en www.1414.be, zijn gemaakt op basis van gegevens van de abonnees die EDA gekregen heeft van de verschillende telefoonoperators. EDA beweert dat de telefoonoperators er mee akkoord gaan dat de door hen doorgegeven gegevens van hun abonnees op de online telefoongidsen van EDA vermeld worden.

Alle in een telefoongids op te nemen gegevens worden centraal aangeleverd door de VZW Central Number Database (kortweg CNDB genoemd - www.centralnumberdatabase.be/nl/about), die op haar beurt de gegevens rechtstreeks van de telecom operatoren (Proximus, Telenet, Voo, Base, BT, Orange, etc...) ontvangt. De Belgische wetgeving verplicht de telecom operatoren om alle informatie voor de telefoongidsen te verzamelen, indien nodig aan te passen en al deze gegevens door te geven aan de VZW Central Number Database en zo dus ook aan alle aanbieders van een telefoongids.

Een ieder die zijn identiteit kan bewijzen heeft recht op inzage van de gegevens met betrekking tot zijn persoon opgenomen in deze website en kan eveneens de (kostenloze) rechtzetting aanvragen van elk foutief individueel persoonsgegeven.

Indien een abonnee de gepubliceerde gegevens wil wijzigen of verwijderen dient deze rechtstreeks contact op te nemen met zijn telefoonoperator. De telefoonoperator deelt ons dan de gecorrigeerde gegevens via de CNDB mee na de desbetreffende update. De abonnee kan eventueel een e-mail sturen naar [email protected] om EDA op de hoogte te brengen dat een aanpassing aan de telecom operator werd doorgegeven.

De gebruiker van de websites van EDA wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Op www.centralnumberdatabase.be kan u ook gratis bekijken welke abonneegegevens voor uw telefoonnummer door uw telecom operator worden doorgegeven voor opname in telefoongidsen.